امام علی ع

از امیرمومنان پرسیدند: پروردگار خود را به چه چیز شناختی؟

فرمود: به فسخ عزیمت و شکست همت. بسا همت ها گماشتم و میان من و آنها فاصله افتاد، و بسا تصمیم ها گرفتم و تقدیر با تصمیم من مخالفت ورزید. از اینجا دانستم که تدبیر به دست دیگری است.

علم الیقین: ج 1. ص 54


Advertisements

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: